Usluge

Da bi se dobili lokacijski ulovi potrebno je elektronski predati projekat  idejno rešenje - IDR u objedinjenoj proceduri

Na osnovu želje investitora i prema važećim planovima za određenu oblast na kojoj se gradi objekat, projektuje se najpre idejno rešenje. Ako je insvestitor zadovoljan sa našim rešenjem koje se uklapa sa važećim planovima, podnosi se elektronski zahtev - eDozvola, Gradskoj upravi za urbanizam za lokacijke uslove – predaje se projekat IDR.

Nakon dobijenog zahteva u elektronskoj formi, projekta IDR, Gradska uprava za urbanizam pregleda projekat, i šalje ga u URBIS.
URBIS izdaje UU uslove i šalje ga nazad upravi za urbanizam. Uprava kada dobije UU uslove prosleđuje ih EPS-u, Vodovodu i kanalizaciji, Gasu za dobijanje uslova za priključenje objekta na infrastrukturu. Ako ima mogućnosti za priključenje ove ustanove izdaju usloe za priključenje. Bez ovih uslova nije moguće priključiti objekat na elektromrežu, na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i na gasnu mrežu. 

Kad gradska uprava za urbanizam prikupi sve uslove za priključenje izdaje lokacijske uslove. Ovi uslovi stižu nama i mi ih prosleđujemo investitoru.

Nakon dobijanja lokacijskih uslova predaje se elektronskim putem projekat za građevinsku dozvolu - PGD

Na osnovu projekta Gradska uprava izdaje odobrenje za gradnju.

Odobrenje za gradnju važi dve godine. U toku ove dve godine mora se prijaviti početak gradnje.

Građevinska dozvola sadrži podatak koliko je potrebno uplatiti naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta zavisi od zone gde se objekat gradi i od komunalne opremljenost parcele.
¤ ako je parcela komunalno neopremljena, nema puta cena se umanjuje za 20%
¤ ako nemamo u ulici vodovod, kanalizaciju i struju cena se umanjuje još za 20% , tako da početna cena može imati umanjenje 40% zbog komunalne neopremljenosti
¤ ako plaćate u kešu celokupan iznos se smanjuje još za 30%

Centar grada je najskuplja zona, a cena opada kako se udaljujemo od centra grada ili smo u prigradskom naselju.

Ova naknada se može uzeti na  240 rata ako je individualno stanovanje u pitanju.

¤ Ako se odlučite da platite u kešu cena se smanjuje  za 30%
¤ Ako platite na rate , prva rata je 10% , a ostatak iznosa se deli na 240 rata.

Tako da zavisno od kvadrature objekta rata može da ide 2000 do 3000 dinara na mesečnom nivou.
Za manje objekte nije potrebna bankarska garancija niti hipoteka.

Kad se uplati celokupan iznos ili prva rata nama stiže potvrda od Gradske uprave za zemljište. Ova potvrda je potrebna da bi se prijavio početak  gradnje.

Kada dobijemo potvrdu od  Gradske uprave za zemljište, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad, da ste na neki način regulisali komunalno opremanje parcele tada možemo prijaviti gradnju.

Potreban je i ugovor potpisan sa EPS-om o isporuci električne energije. Ugovor je već stigao na naš meil prilikom dobijanja uslova za projektovanje

Geodeta mora dati geodetski snimak temelja. Elektronski prosleđujemo zahtev za prijavu temelja. Prijavu temalja za B kategoriju 

Prijavu temelja za B kategoriju daje izvođač, izjavu da su temelji završeni.

Radi se samo za veće objekte ili za objekte B kategorije. Izvođač daje izjavu da je objekat završen u konstruktivnom smislu

Kad se završi izgradnja objekta, postavi fasada i ograde na fasadi su obavezne, može se raditi tehnički prijem objekta. Za tehnički prijem je  potrebno:

1. Geodetski elaborat za objekat i za instalacije → radi geodeta

2. Izveštaj o tehničkom prijemu → radimo mi

3. Enetgetski pasoš → radimo mi

Elektronski se prosledi zahtev u Sekretarijat za urbanizam

Moramo imati ugovore sa EPS-om već potpisane, uplatnicu za EPS. Prosleđujemo zahtev elektronski. Nakon ovoga EPS Vas prijučuje na uličnu elektro mrežu.

Potrebna dokumentacija za ozakonjenje

1. Elaborat geodetskih radova >>>

2. Izveštaj o zatečenom stanju >>>

 

Za legalizaciju - ozakonjenje je najpre potrebno da postoji podnet zahtev od strane investitora za legalizaciju, da se objekat nalazi na satelitskom snimku od 2016. godine i da je objekat završen u konstruktivnom smislu, da ima temelje, zidove i krov.
Naš deo posla je da izađemo na teren i izvršimo merenje objekta. Nakon toga izrađujemo Izveštaj o zatečenom stanju, koji sadrži tehnički opis objekta i crteže sa svim osnovama, presecima, izgledima i fotografijama objekta. Geodeta takođe vrši merenje izvedenog stanja i dostavlja nam Elaborat geodetskih radova.

Elaborat geodetskih radova se radi kada objekat nije nikada ucrtavan u takvim dimenzijama koje danas ima. Ako postoji tako ucrtan tada ne mora elaborat, već se prilaže Kopija plana na koju geodeta upisuje visinu objekta.

Kad Sekretarijat završi pregled projekta i geodetskog elaborata, šalje u urbanizam na mišljenje. Kad se dobije mišljenje pristupa se davanju rešenja. Pre nego što dobijete rešenje morate platiti taksu. Taksa se kreće od 5000 dinara ako je stambeni objekat manji od 100 m 2 , a za veće objekte taksa ide i do 50 000 dinara za ceo objekat.

Da bi se dobilo rešenje o ozakonjenju mora se prijaviti za porez. Porez se prijavljuje u Gradskoj kući, šalter br 2, ispune se obrasci i predaju na šalter.

Kada od Seketarijata za urbanizam u Radničkoj 2, Nova Sad, dobijete rešenje o ozakonjenju, Gradska uprava po službenoj dužnosti predaje na uknjižbu vaš objekat.

Kad se završi uknjiženje da bi se objekat našao na listu nepokretnosti mora se platiti taksa katastru. Ovim je završena uknjižba vašeg objekta.