Lokacijski uslovi

Da bi se dobili lokacijski ulovi potrebno je elektronski predati projekat  idejno rešenje - IDR u objedinjenoj proceduri

Na osnovu želje investitora i prema važećim planovima za određenu oblast na kojoj se gradi objekat, projektuje se najpre idejno rešenje. Ako je insvestitor zadovoljan sa našim rešenjem koje se uklapa sa važećim planovima, podnosi se elektronski zahtev - eDozvola, Gradskoj upravi za urbanizam za lokacijke uslove – predaje se projekat IDR.

Nakon dobijenog zahteva u elektronskoj formi, projekta IDR, Gradska uprava za urbanizam pregleda projekat, i šalje ga u URBIS.
URBIS izdaje UU uslove i šalje ga nazad upravi za urbanizam. Uprava kada dobije UU uslove prosleđuje ih EPS-u, Vodovodu i kanalizaciji, Gasu za dobijanje uslova za priključenje objekta na infrastrukturu. Ako ima mogućnosti za priključenje ove ustanove izdaju usloe za priključenje. Bez ovih uslova nije moguće priključiti objekat na elektromrežu, na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i na gasnu mrežu. 

Kad gradska uprava za urbanizam prikupi sve uslove za priključenje izdaje lokacijske uslove. Ovi uslovi stižu nama i mi ih prosleđujemo investitoru.