Postupak legalizacije - ozakonjenje

Potrebna dokumentacija za ozakonjenje

1. Elaborat geodetskih radova >>>

2. Izveštaj o zatečenom stanju >>>

 

Za legalizaciju - ozakonjenje je najpre potrebno da postoji podnet zahtev od strane investitora za legalizaciju, da se objekat nalazi na satelitskom snimku od 2016. godine i da je objekat završen u konstruktivnom smislu, da ima temelje, zidove i krov.
Naš deo posla je da izađemo na teren i izvršimo merenje objekta. Nakon toga izrađujemo Izveštaj o zatečenom stanju, koji sadrži tehnički opis objekta i crteže sa svim osnovama, presecima, izgledima i fotografijama objekta. Geodeta takođe vrši merenje izvedenog stanja i dostavlja nam Elaborat geodetskih radova.

Elaborat geodetskih radova se radi kada objekat nije nikada ucrtavan u takvim dimenzijama koje danas ima. Ako postoji tako ucrtan tada ne mora elaborat, već se prilaže Kopija plana na koju geodeta upisuje visinu objekta.

Kad Sekretarijat završi pregled projekta i geodetskog elaborata, šalje u urbanizam na mišljenje. Kad se dobije mišljenje pristupa se davanju rešenja. Pre nego što dobijete rešenje morate platiti taksu. Taksa se kreće od 5000 dinara ako je stambeni objekat manji od 100 m 2 , a za veće objekte taksa ide i do 50 000 dinara za ceo objekat.

Da bi se dobilo rešenje o ozakonjenju mora se prijaviti za porez. Porez se prijavljuje u Gradskoj kući, šalter br 2, ispune se obrasci i predaju na šalter.

Kada od Seketarijata za urbanizam u Radničkoj 2, Nova Sad, dobijete rešenje o ozakonjenju, Gradska uprava po službenoj dužnosti predaje na uknjižbu vaš objekat.

Kad se završi uknjiženje da bi se objekat našao na listu nepokretnosti mora se platiti taksa katastru. Ovim je završena uknjižba vašeg objekta.